Kulturstove

Med røter tilbake til mellomalderen er Selje prestegard i dag eit mangfaldig kultursenter på eit tradisjonsrikt og freda tun, med varierte tilbod og aktivitetar for mange ulike målgrupper. Det er ein varm, inkluderande stad der alle er velkomne. Her kan du oppleve konsertar, kunstutstillingar, litteratur- eller temakveldar, med fokus på mangfald, historie og nyskaping.

Aktivitetar

Velkomen til konsert med elevar frå Stad kulturskule!

På konserten vil de få høyre elevar som syng og som spelar gitar og piano.

Alle er hjarteleg velkomne.

Konserten varer i om lag ein halv time.

Fri inngang!

Alle er velkomne til å spele sjakk i prestegarden.
Her er dagane fram mot sommaren
03. april 18.00 – 20.30
17. april 18.00 – 20.30
01. mai 18.00 – 20.30
15. mai 18.00 – 20.30
29. mai 18.00 – 20.30
12. juni 18.00 – 20.30
26. juni 18.00 – 20.30 

 

Utleige av lokale

Prestegarden har ulike lokale som kan leigast til arrangement.

Stover

Stover

I fyrste etasje ligg to stover, Frimannstova og Tunoldstova. Desse er møblerte med småbord og sitjegrupper. Dei to stovene er skilde av eit gangareal der du også finn ei historisk veggutstilling. Ved arrangement blir desse tre romma leige ut samla. Tunoldstova måler om lag 6 x 5 meter, her står det også plassert eit flygel. Frimannstova måler om lag 5 x 5,5 meter, medan rommet med veggutstilling er om lag 2,5 x 5 meter. 

Møterom

Møterom

I andre etasje ligg møterommet Sara Cold med plass til 6 – 8 personar. Møterom kan også leigast på fast basis til vekentlege eller månadlege aktivitetar, for opp til eitt år om gangen. 

Tekniske anlegg

Stovene i fyrste etasje har eit enkelt lydanlegg beståande av berbar forsterkar og mikrofon på stativ som kan brukast både til tale og song. Det kan også enkelt koplast til pc/nettbrett/mobil for avspeling av lyd. Lydanlegget kan nyttast dersom du tingar lokalet til arrangement eller selskap.  

Bruk av flygelet

I Tunoldstova i fyrste etasje står eit flygel. Ynskjer du å nytte flygelet til ditt arrangement, tingar du det samstundes som du tingar lokale. Flygelet er eigd av Vener av Selja.

Bestilling

Ynskjer du å leige lokale hos oss til ditt arrangement eller selskap?

Møterom, selskap, lokale for kulturelle arrangement og faste aktivitetar:
Stad kommune
Tlf. 404 46 011

Husreglar og leigeprisar

Konsertar/arrangement med publikum:
For lokale aktørar er det gratis å nytte lokalet, men det skal betalast 20% provisjon av brutto billettinntekter/ andre salsinntekter. Har ein ikkje billettsal, er leiga gratis.

For kommersielle aktørar: det blir laga særskilte avtaler kvar gong om anten fast leigepris, provisjon av brutto billettinntekter eller kombinasjon av begge.

Lukka arrangement med servering:
Ved utleige til til private lukka arrangement med kuvert (bryllaup, dåp, jubileum o.l.) skal det betalast ein leigepris på 5 000 kr til prestegarden for ein dag. 7000 kr for ei helg. Leiga omfattar 1. etasje i hovudhuset i prestegarden med stover, kjøkken og toalett inkl. hage.

Møter/interne aktivitetar utan publikum:
Lokale aktørar kan nytte møterom i 2. etasje gratis. Føresetnaden er at lokala må tingast i førevegen, og aktiviteten må tilpassast kafedrift og øvrig aktivitet på huset. Ein kan ved særskilde høve få nytte 1. etasje også til møter, dette må det gjerast eiga avtale om.

Aktivitet på fast basis:

Lokale lag og organisasjonar som ynskjer å nytte lokale på fast basis må kan gjere avtale for dette for eitt år av gongen. Det blir inngått skriftleg avtale med kvar enkelt aktør/organisasjon. Ansvarleg arrangør/leiar kan hente nøkkel og vere aleine i prestegarden utan vertskap. Dersom det er større arrangement, konsertar eller lukka arrangement i prestegarden som kolliderer med dei faste aktivitetane, må dei faste aktivitetane vike. Dei får tilbod om alternativt lokale i innbyggartorget.

Alle brukarar skal følgje prestegarden sine bruksreglar og retningslinjer for lån og utleige av prestegarden.

Kalender

Ønskjer du eit arrangement i Selje prestegard? Sjå kalenderen under for ledig tidspunkt.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.